Legalizacja pobytu

Kiedy pobyt cudzoziemca jest legalny?

Według prawa pobyt uważa się za legalny w okresie ważności tytułu pobytowego uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Polski.

Tytułem pobytowym jest: wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. 

Łódź

al. Tadeusza Kościuszki 40A

Warszawa

Ul. Marszałkowska 9/15