Karta pobytu

Gdzie załatwić formalności

Kartę pobytu wydaje Wojewoda, który wydał zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. 

Łódź

al. Tadeusza Kościuszki 40A

Warszawa

Ul. Marszałkowska 9/15